اعضای هیأت مدیره

علیرضا زارعی

علیرضا زارعی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
قائم مقام مدیر عامل در کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی ایران
معاون گردشگری شرکت سرمایه گذاری گردشگری بانک صادرات
عضوهیات مدیره و معاون هتلداری شرکت گروههتلهای هما
عضو هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت مدیریت مراکز اقامتی و هتل های بیمه ایران
احسان اسدی

احسان اسدی

رئیس هیأت مدیره
عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و ساختمانی دیپلمات
عضو هیات مدیره شرکت توسعه هتلداری اسد