خدمات تخصصی نگهداری آنتن های مرکزی شامل تنظیم – راه اندازی، ارتقا و رفع عیب MATV & SMATV و ارائه خدمات پشتیبانی از تجهیزات شبکه انتن شامل کابل ، داکت و …