بازدید روزانه، هفتگی و ماهانه از شبکه برق و روشنایی محوطه عمومی فضاهای اختصاصی، تعویض لامپ ها و تعمیرات کلید و پریزها، تعویض قطعات معیوب داخل تابلوهای برق ساختمان و تأسیسات و تعویض لامپ و ترانس کلیه چراغ ها