بازدید روزانه، هفتگی و ماهانه و تعمیر، تعویض، تنظیم، سرویس و آزمایش اجزاء سیستم اطفاء حریق